CardLink בקרת גישה - עקרון

סקירה

Access Control - CardLink
Access Control - CardLink

מערכת בקרת גישה טיפוסית כוללת מספר דלתות מקוונות (מרושתות) ועצמאיות (ללא רישות). בעוד האחרונות מוזילות את עלויות החיווט והטרחה הכרוכה בו, הן מגבירות את עומס העבודה משום שעל המפעיל לגשת לכל דלת ולעדכן בנפרד ובאופן ידני את זכויות הגישה או להעלות היסטוריית גישה.
CardLink פותרת את הבעיה על ידי פישוט תהליך העדכון של זכויות הגישה באמצעים לא מרושתים, וכך שומרת על עלויות תפעול נמוכות. במקום לעדכן את זכויות הגישה באופן ידני בכל דלת ודלת, המפעיל מורה לתג הגישה של המשתמש להעמיס את הוראות העדכון אל הדלתות. המשתמשים מעלים את ההוראות אל התג במסופי עדכון הממוקמים בנקודות אסטרטגיות, כגון כניסת עובדים, מעליות הלובי או במזנון.
כדי להפחית את הסיכון הבטיחותי במקרה של אבדן או גנבת תג, ניתן להעניק זכויות שימוש לפרקי זמן קצרים, כגון שעתיים למבקרים, ושמונה שעות למועסקים. בנוסף לכך, זכויות שימוש אלו "מקבלות תוקף" באופן אוטומטי במסוף העדכון בכל פעם שבעל התג נכנס אל המתחם, ו"מתבטלות" עם יציאתו.

תכונות

  • מערכת בקרת הגישה מנהלת אמצעי נעילה מקוונים (מרושתים) ועצמאיים.

  • נתונים אישיים והרשאות מוזנים רק פעם אחת אל המערכת, ולא באופן נפרד אל כל אמצעי נעילה.

  • ההרשאות מתועדות דרך קבע כדי שניתן יהיה לגשת אליהן בכל עת בעתיד.
  • נוחה לתפעול, היות וזכויות הגישה נשמרות ישירות על המדיה.
  • אין צורך לחווט את הדלתות משום שההוראות נישאות על גבי תגי המשתמש.
    • הרשאות הגישה מבוססות על פרקי זמן. הדלתות נפתחות רק אם התג שהוצג להן כולל הרשאה מתאימה במועד ניסיון הכני

יישומים

מומלץ בדרך כלל במצבים הבאים:
• קיים מספר רב של דלתות מקוונות ועצמאיות ובה בעת דרישות אבטחה רבות יחסית.
• מערכת קטנה שעשויה להתרחב במשך הזמן, כגון עם צמיחת הארגון, או שתפקודי החדרים משתנים באופן תדיר.
• קיים מספר רב של קבוצות משתמשים שלכל אחת מהן רמות שונות של הרשאות אבטחה.
• קיים צורך לגישה זמנית תכופה, כגון מבקרים או קבלני משנה.
• יש צורך להחליף את המנעולים המכניים במהירות. למשל, ניתן להתקין ולהשמיש צילינדר דיגיטלי של KABA בתוך 5 דקות.

מסמכים